ਤਾਜ਼ਾ ਐਂਡਰਾਇਡ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ

Phone Apps Launcher Provider
ਡਾਊਨਲੋਡ: 50 - 250 4 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
Free Tropical Music Radio
ਡਾਊਨਲੋਡ: 500 - 3k 20 ਸਕਿੰਟਾਂ ਪਹਿਲਾਂ
X-plore File Manager
ਡਾਊਨਲੋਡ: 250k - 500k 6 ਦਿਨਾਂ ਪਹਿਲਾਂ
Today.uz - Yangiliklar portali
ਡਾਊਨਲੋਡ: 5 - 25 1 ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ
ZEDGEä‹¢ Ringtones & Wallpapers
ਡਾਊਨਲੋਡ: 3M - 5M 1 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
OneKyat - Myanmar Buy & Sell APK
ਡਾਊਨਲੋਡ: 5k - 25k 2 ਹਫਤੇ ਪਹਿਲਾਂ
Verizon Cloud
ਡਾਊਨਲੋਡ: 25k - 50k 2 ਹਫਤੇ ਪਹਿਲਾਂ
mytaxi - The Taxi App
ਡਾਊਨਲੋਡ: 50k - 250k 22 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ
Facebook
ਡਾਊਨਲੋਡ: 50M - 250M 2 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ
TheFork - Restaurants booking
ਡਾਊਨਲੋਡ: 5k - 25k 16 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ
Free Hawaiian Radio
ਡਾਊਨਲੋਡ: 50 - 250 3 ਮਿੰਟਾਂ ਪਹਿਲਾਂ
YAHTZEE® With Buddies: A Fun Dice Game for Friends
ਡਾਊਨਲੋਡ: 50k - 250k 7 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ
SimPlayer File Sender for Gear
ਡਾਊਨਲੋਡ: 50 - 250 5 ਦਿਨਾਂ ਪਹਿਲਾਂ
Android Pay
ਡਾਊਨਲੋਡ: 250k - 500k 1 ਹਫਤਾ ਪਹਿਲਾਂ
Kindle
ਡਾਊਨਲੋਡ: 500k - 3M 1 ਹਫਤਾ ਪਹਿਲਾਂ
Security & Privacy
ਡਾਊਨਲੋਡ: 3k - 5k 1 ਹਫਤਾ ਪਹਿਲਾਂ
MEGA
ਡਾਊਨਲੋਡ: 500k - 3M 1 ਹਫਤਾ ਪਹਿਲਾਂ
SLT Hysteria
ਡਾਊਨਲੋਡ: 500 - 3k 10 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
Samsung Music
ਡਾਊਨਲੋਡ: 500k - 3M 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
Samsung Internet Browser Beta
ਡਾਊਨਲੋਡ: 5k - 25k 2 ਹਫਤੇ ਪਹਿਲਾਂ
King of Avalon: Dragon Warfare
ਡਾਊਨਲੋਡ: 50k - 250k 2 ਹਫਤੇ ਪਹਿਲਾਂ
CX Agenda
ਡਾਊਨਲੋਡ: 5 - 25 9 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
Aliens Drive Me Crazy
ਡਾਊਨਲੋਡ: 50k - 250k 5 ਦਿਨਾਂ ਪਹਿਲਾਂ
Zombie Gunship Survival
ਡਾਊਨਲੋਡ: 5k - 25k 3 ਹਫਤੇ ਪਹਿਲਾਂ
Instagram
ਡਾਊਨਲੋਡ: 25M - 50M 12 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ
Voyages-SNCF
ਡਾਊਨਲੋਡ: 25k - 50k 1 ਘੰਟਾ ਪਹਿਲਾਂ
Space Live Wallpapers
ਡਾਊਨਲੋਡ: 50 - 250 11 ਮਿੰਟਾਂ ਪਹਿਲਾਂ
PayPal
ਡਾਊਨਲੋਡ: 500k - 3M 13 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ
BlaBlaCar, Trusted Carpooling
ਡਾਊਨਲੋਡ: 50k - 250k 5 ਦਿਨਾਂ ਪਹਿਲਾਂ
Microsoft Outlook
ਡਾਊਨਲੋਡ: 500k - 3M 7 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ
ਪਿਛਲਾ